Buret điện tử

Buret điện tử tự động ̣(Titrette/Digital Burret) phân phối mẫu

  • Buret điện tử hay Digital Burret là thiết bị chuyên dụng trong phòng thí nghiệm, nhất là hóa chất tích.
  • Chức năng: Dùng để chuẩn độ, phân phối, đo lường mẫu dung môi với độ chính xác cao.
  • Burret hoạt đồng bằng cách lăn núm xoay hoặc điều chỉnh động cơ từng nấc theo cấu trúc thiết kế.
  • Burret có hiện kết quả đo được trên màn hình, có thể kết nối với máy tính để bàn, kháng hóa chất
  • Các loại Digital Burret được sử dụng phổ biến: Witeg, VWR, Vitlag, Brand….

Showing all 6 results